Zásady spracovania osobných údajov - GDPR

ARMY SURPLUS TINERO s.r.o. so sídlom Polní 559/5, 750 02 Přerov, IČO: 17857911, berie ochranu osobných údajov vážne, preto sa, prosím, zoznámte s informáciou, akým spôsobom naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s  poskytovaním služieb a produktov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS POTREBUJEME?

ARMY SURPLUS TINERO s.r.o. je správcom osobných údajov, ktoré nám Vy poskytujete. Zhromažďujeme o Vás osobné údaje, ktoré sú primerané účelu, na ktorý sú spracovávané. V žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše citlivé osobné údaje (zvláštnu kategóriu osobných údajov).

PREČO POTREBUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

   1. Pre účel obchodných (odberateľsko/dodávateľských) vzťahov spracovávame z dôvodov plnenia zmluvných povinností tieto osobné údaje:
    • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktná adresa, email, telefón, fax, bankové spojenie, firma, poznámka pre predajcu, objednávka, faktúra, komunikácia s klientom, IP adresu zariadenia v počítačovej sieti, reklamácia (číslo objednávky, meno, priezvisko, e-mail, vina, fotografia, číslo účtu, vrátená čiastka).
    Osobné údaje uchováme po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.
   2. Pre účel daňovej a účtovnej evidencie spracovávame z dôvodov nevyhnutných na splnenie zákonných povinností tieto osobné údaje:
    • Dokumenty daňovej a účtovnej evidencie.
    Účtovné dokumenty držíme 5 rokov, daňové dokumenty držíme 10 rokov.
   3. Pre účel evidencie zaslaných vzoriek je naším oprávneným záujmom spracovávať tieto osobné údaje:
    • Meno, priezvisko, e-mail, telefón, dodacia adresa, firma, podrobnosti o zaslaných vzorkách
    Tieto osobné údaje držíme po dobu 2 rokov od zaslania poslednej vzorky.
   4. Na účel priameho marketingu pre našich zákazníkov na oprávneného záujmu spracovávame tieto osobné údaje:
    • Meno, priezvisko, email, zamestnávateľ, otvorenie e-mailu, využitie odkazu v e-maile.
    Tieto osobné údaje držíme nanajvýš po dobu 2 rokov od posledného nákupu alebo konca čerpania služby.
   5. Pre účel hodnotenia zakúpených produktov a zlepšovania našich služieb je naším oprávneným záujmom spracovávať tieto osobné údaje:
    • E-mail
    Tieto osobné údaje držíme po dobu 10 dní.
   6. Za účelom skvalitňovania služieb držíme vaše otázky k našim službám ako náš oprávnený záujem tieto osobné údaje:
    • Meno, e-mailová adresa, dotaz.
    Vaše otázky k našej službe mažeme najneskôr po uplynutí 6 mesiacov.
   7. Pre účel evidencie a hlásenia prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov je naším oprávneným záujmom pre obranu našich právnych nárokov spracovávať tieto osobné údaje:
    • Meno, priezvisko, dátum narodenia, telefón, e-mail, dátum oznámenia, popis incidentu, prijaté opatrenia.
    Tieto osobné údaje budeme držať 10 rokov.
   8. Na účely výkonu práv na ochranu osobných údajov je naším oprávneným záujmom pre obranu našich právnych nárokov spracovávať tieto osobné údaje:
    • Meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum žiadosti, predmet žiadosti, dátum odpovede, odpoveď pri plnení práv subjektu údajov, podpis.
    Tieto osobné údaje držíme po dobu 10 rokov.
Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Marcely Jarolímovej môžete podať námietku u nášho povereného pracovníka.
 1. Na účel marketingu a propagácie spoločnosti a na základe vášho súhlasu spracovávame tieto osobné údaje:
  • Meno, priezvisko, email, zamestnávateľ, otvorenie e-mailu, využitie odkazu v e-maile.
  Tieto osobné údaje držíme nanajvýš po dobu 5 rokov alebo do odvolania vášho súhlasu.
 2. Na základe vášho súhlasu u nás môžete mať aj svoj účet registrovaného užívateľa , kde sú spracovávané tieto osobné údaje:
  • Meno, priezvisko, e-mail, telefón, fax, firma, trvalé bydlisko, kontaktná adresa, firma, heslo (hash heslá), vaša zľava, história objednávok.
  Váš účet bude aktívny po dobu 5 rokov od vašej poslednej návštevy účtu, potom ho zmažeme, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr.
 3. Využitie cookies riešime tu

Svoj súhlas so zasielaním marketingových materiálov môžete odvolať v pätičke každého e-mailu alebo u nášho povereného pracovníka.

KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME?

Osobné údaje poskytujeme týmto príjemcom :

 • Na účely komunikácie so zákazníkmi a práce s dokumentmi využívame služby spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Na zber vašich spätných väzieb spolupracujeme so spoločnosťami:
  • Heureka Shopping sro (IČO 023 87 727);
  • Seznam.cz, as (261 68 685).
 • Na správu našich kontaktov využívame služby spoločnosti Raynet (IČO 268 43 820).
 • Naše webové stránky bežia v spoločnosti Shoptet sro (IČO 289 35 675).
 • Finančné služby zaisťujú:
  • Fio banka, as (IČO 618 58 374);
  • GOPAY sro (IČO 260 46 768);
  • TWISTO sro (IČO 256 06 115).
 • Podporu účtovného systému zaisťuje PREMIER system, as (IČO 258 20 516).
 • IT podporu zaisťujú fyzické osoby pracujúce v sídle spoločnosti.
 • Dopravné služby poskytujú alebo nám s nimi pomáhajú:
  • Česká Pošta, sp (IČO 471 14 983);
  • Geis Parcel CZ sro (IČO 630 77 051);
  • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČO 61329266);
  • Balíkobot, sro (IČO 062 83 799).

Vyššie uvedení príjemcovia spracovávajú vaše osobné údaje iba na uvedené účely a na základe našich pokynov v súlade s príslušnými opatreniami na zabezpečenie dôvernosti a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Osobné údaje sú odovzdávané mimo krajín Európskej únie s dostatočnou zárukou – spoločnosť Google Inc. je súčasťou Privacy Shield.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Na ochranu vašich osobných údajov môžete bezplatne uplatňovať vaše práva:

Právo na prístup – ak by ste chceli vedieť, aké osobné údaje o vás naša spoločnosť drží.

Právo na opravu – pokiaľ sú Vami poskytnuté informácie nepresné alebo sa zmenili, môžete kedykoľvek požiadať o opravu vašich osobných údajov.

Právo na výmaz – pri uplatnení tohto práva o Vás zmažeme všetky osobné údaje, ktoré identifikujeme ako nepotrebné (nemajúce zákonný účel) alebo protiprávne držané. Právo na výmaz je uplatňované aj samočinne v prípade, že skončila doba určená na držanie osobných údajov, odvoláte svoj súhlas alebo uznáme vašu námietku proti spracovaniu.

Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že chcete obhájiť svoje nároky a naša spoločnosť neplní Vaše požiadavky pri uplatňovaní práva na ochranu osobných údajov, môžete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracovania a my nebudeme vaše osobné údaje používať, okrem prípadov, keď je to vyžadované zákonom . Budeme Vás informovať, pokiaľ by sme sa rozhodli Vaše údaje ďalej používať.

Právo na prenositeľnosť údajov – pokiaľ ste nám poskytli údaje na základe súhlasu alebo pre potreby zmluvy, máme povinnosť na Vašu žiadosť tieto údaje odovzdať v elektronickej podobe Vám alebo príjemcovi, ktorého určíte.

Právo vzniesť námietku – proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu (napr. ochrana majetku alebo obrany práv), ak porušujú Vaše práva a slobody.

Právo podať sťažnosť – buď na nášho povereného pracovníka alebo na Dozornom úrade.

KONTAKT NA POVERENÉHO PRACOVNÍKA

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje alebo uplatňovať svoje práva, obráťte sa na nášho povereného pracovníka:

info@army-surplus.cz

AKO S OSOBNÝMI ÚDAJMI NAKLADÁME?

Pri spracovaní Vašich osobných údajov uplatňujeme nasledujúce postupy a mechanizmy, pretože zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú našimi kľúčovými prioritami.

 1. Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre určitý, jasne a zrozumiteľne stanovený účel a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania;
 2. Vaše osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov, a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom;
 3. Vždy Vás informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov ao Vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov;
 4. V našej spoločnosti dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Spracovanie osobných údajov v našej spoločnosti je riadené metodikou presadzovania ochrany osobných údajov. Sú stanovené konkrétne kroky a procesy organizačného i technického zabezpečenia. Pokyny a postupy ochrany osobných údajov sú pravidelne aktualizované a ich plnenie je pod neustálou kontrolou. Pri spracovaní využívame bezpečnostné mechanizmy zaisťujúce ochranu osobných údajov na čo najvyššej možnej úrovni pred náhodným alebo protiprávnym zničením, stratou, pozmeňovaním, neoprávnenému sprístupneniu odovzdávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim.
 • Zamestnanci a osoby, ktoré s osobnými údajmi pracujú v rámci svojich pracovných či zmluvne daných povinností, sú viazané mlčanlivosťou danou legislatívou alebo zmluvným vzťahom, mlčanlivosť trvá aj po skončení ich pracovného alebo zmluvného vzťahu k nám.